Privacy-document in het kader van de AVG

Voor een goede muziektherapeutische behandeling maak ik een dossier. Dit is ook wettelijk verplicht vanuit de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Dit dossier bevat:
-uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en geboortedatum;
-in overleg met u verkregen medische gegevens;
-aantekeningen over de uitgevoerde therapiesessies.

Ik waarborg uw privacy door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke gegevens. Dit houdt in dat ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier heb en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Ook heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Het is mogelijk dat ik, alleen na uw expliciete toestemming, gegevens die ik voor uw behandeling noodzakelijk vind, opvraag bij uw doorverwijzende zorgverlener en deze opneem in uw dossier.

Alleen met uw expliciete toestemming informeer ik doorverwijzende zorgverleners over het verloop en de beëindiging van de therapie.

 

Op de zorgnota die u of de doorverwijzende behandelaar ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar dan wel de doorverwijzende behandelaar gevraagd worden:
-uw naam, adres en woonplaats;
-uw geboortedatum;
-de data van de therapiesessies en de meldcode voor de zorgverzekeraar (muziektherapie);
-de kosten van de therapiesessies.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u hiervoor expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntdossier bewaar ik 15 jaar (zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist).